Διευθυνσιοδοτούμενα Σ.Π.

Η σειρά συμβατικών πυρανιχνευτών προσφέρει ευελιξία και αξιοπιστία στον τομέα της ανίχνευσης. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας. Οι ανιχνευτές χωρίζονται σε ανιχνευτές ιονισμού και φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές. Για εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η ταχύτατη απόκριση του ανιχνευτή ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καθαρότητα του χώρου χρησιμοποιούμε ανιχνευτές ιονισμού.

Στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή σε ψευδοσυναγερμούς.

Όπου η ύπαρξη καπνού θεωρείτε δεδομένη, επιλέγουμε ανιχνευτές θερμοκρασίας και συγκεκριμένα: θερμοδιαφορικούς για την ανίχνευση μεταβολής, ως προς το χρόνο, της θερμοκρασίας ή σταθερής θερμοκρασίας για την ανίχνευση αύξησης της θερμοκρασίας στους 90 oC ή 77 oC.

Για απόλυτη αξιοπιστία ο οπτοθερμικός ανιχνευτής με διπλό αισθητήριο φωτοηλεκτρικό καπνού και θερμοδιαφορικό ενεργοποιείται από καπνό ή αύξηση θερμοκρασίας.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι Διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες μιας εγκαταστάσεως πυρανιχνεύσεως και πιθανόν το σύστημα ενεργοποιήσεως των αυτομάτων μονάδων κατασβέσεως περιλαμβάνουν:

  • τη μονάδα παροχής ενέργειας του πίνακα, που συνδέεται με το ρεύμα πόλεως και δίνει στην εγκατάσταση το αναγκαίο ρεύμα με την κατάλληλη τάση,
  • την μονάδα ελέγχου της τάσεως που περιοδικά ελέγχει την τάση ρεύματος της εγκαταστάσεως,
  • την μονάδα της σημάνσεως που θέτει σε λειτουργία τα σχετικά όργανα σε περίπτωση συναγερμού ή βλάβης,
  • τη μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα, που τροφοδοτεί την εγκατάσταση από συσσωρευτές (μπαταρίες) όταν διακοπεί το ρεύμα της πόλεως,
  • τη μονάδα φορτίσεως των συσσωρευτών (μπαταριών), που φορτίζει τις μπαταρίες όταν επανέλθει το ρεύμα της πόλης και περιοδικά διοχετεύει το απαραίτητο ρεύμα για τη συντήρηση τους,
  • τις μπαταρίες που πρέπει να εξασφαλίζουν με αυτονομία την εγκατάσταση για 24,48 κλπ. ώρες ανάλογα με τις συνθήκες, και τέλος
  • τις μονάδες των ομάδων ανιχνεύσεως,
  • αυτοματισμούς που πιθανόν εμποδίζουν τη διάδοση της φωτιάς ή θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς κατασβέσεως.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ατμοί και αέρια, ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις. Ατμοί ασετόν, π.χ. από περιεκτικότητα 2,5% στον αέρα, βενζίνης από 1,2-8%, ασετιλίνης (αέριο) από 1,2-82%, προπανίου από 2,1-9,5%, μονοξειδίου του άνθρακα από 2-74% μπορούν να οδηγήσουν σε έκρηξη.

Για το λόγο αυτό, όπου υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν – με διαφυγή ή με άλλη αιτία – ατμοί και αέρια, που θα αποτελέσουν με τον ατμοσφαιρικό αέρα εκρηκτικά μίγματα, επιβάλλεται να χρησιμοποιείται σύστημα ανιχνεύσεως και αναγγελίας επικίνδυνων συγκεντρώσεων μιγμάτων εκρηκτικών αερίων, ώστε πριν αυτά τα μίγματα φτάσουν στην επικίνδυνη κρίσιμη αναλογία (LE.L), να σημαίνει συναγερμός και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Ανάλογα με την περίπτωση, ο συναγερμός μπορεί να έχει την ίδια μορφή που παίρνει και για την ανίχνευση της φωτιάς.

Όπου υπάρχει ενδεχόμενο να εμφανιστούν συγκεντρώσεις διαφόρων εκρηκτικών ή τοξικών αερίων, πρέπει να γίνεται αδιάκοπος και αποτελεσματικός αερισμός.
Ολόκληρη η ηλεκτρική εγκατάσταση τέτοιων χώρων, με τις καλωδιώσεις και τους ηλεκτροκινητήρες, πρέπει να ανταποκρίνεται απόλυτα στους όρους και τους κανόνες των αντιεκρηκτικών εγκαταστάσεων (αποφυγή σπινθήρων κατά την εκκίνηση και το σταμάτημα των συσκευών αερισμού κλπ.).

Επειδή οι διάφοροι ατμοί και τα μίγματα αερίων είναι άλλοτε ελαφρότερα και άλλοτε βαρύτερα από τον ατμοσφαιρικό αέρα, δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική και ασφαλής η οποιαδήποτε μέθοδος αερισμού. Όταν π.χ. έχουμε υδρογόνο, που είναι ελαφρότερο από τον αέρα, οι εξαγωγές των συστημάτων εξαερισμού πρέπει να τοποθετούνται στο ψηλότερο σημείο του χώρου. Αντίθετα, στην περίπτωση ατμών βενζίνης, που οι ατμοί της είναι βαρύτεροι από τον αέρα, πρέπει να βρίσκονται τα ανοίγματα στο πιο χαμηλό σημείο του χώρου.
Σφάλματα ως προς τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν πολύ συχνά καταστρεπτικά αποτελέσματα. Υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν πως από τέτοιες λανθασμένα υπολογισμένες εγκαταστάσεις, μπορεί να δημιουργηθούν ανθρώπινα θύματα, ακόμη και χωρίς να εκραγεί πυρκαγιά.

ΦΑΡΟΙ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Διευθυνσιοδοτούμενες σειρήνες – Φάροι

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Διευθυνσιοδοτούμενα παρελκόμενα